ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en toepassing algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene dienstverleningsvoorwaarden zoals hieronder gestipuleerd, hierna genoemd “Algemene voorwaarden”, maken onvoorwaardelijk deel uit van elke schriftelijke, electronische of mondelinge overeenkomst tussen STRAK Services NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 126, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894 310 702, hierna genoemd “STRAK Services” en de Klant. De Algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing in het kader van de handelsrelatie tussen partijen.

Waar door STRAK Services specifieke verkoopsvoorwaarden gecommuniceerd worden (zoals bijvoorbeeld verkoopsvoorwaarden voor evenementen), zullen deze voorrang hebben op deze Algemene voorwaarden voor zover zij hiervan afwijken.

De “Klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij STRAK Services bestelt. Iedere ondertekenaar van een offerte of bestelbon verbindt zich solidair met de persoon of de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Hij wordt geacht de Algemene voorwaarden te aanvaarden.

Deze Algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen STRAK Services en de Klant, met uitzondering van eventuele specifiek verkoopsvoorwaarden van STRAK Services, en met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

De niet-uitoefening door STRAK Services NV van haar rechten voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

De Algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van STRAK Services. De Klant dient bij het plaatsen van een bestelling te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Voor zover wettelijk toegestaan houdt STRAK Services zich het recht voor haar Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

STRAK Services gaat ervan uit dat alle overeenkomsten worden afgesloten als B2B overeenkomsten. Indien dat niet zo zou zijn door onwetendheid van STRAK Services dient de Klant dit bij de opdrachtbevestiging expliciet schriftelijk te melden. In dit laatste geval zullen huidige Algemene voorwaarden gelden voor zover wettelijk toelaatbaar.

Aanbod en bestelling

Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant expliciet de Algemene voorwaarden van STRAK Services

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de Klant of ondertekening van de offerte of bestelbon. Een begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Iedere gemaakte offerte is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van verzending, tenzij anders aangegeven. De aanvaarding van een offerte of bestelbon door de Klant dient binnen die periode te gebeuren, zo niet kan STRAK Services een herziening van de offerte / bestelbon doorvoeren of de opdracht weigeren.

De tarieven of prijzen, die worden opgenomen in offertes, bestelbonnen, orderbevestigingen, contracten en/of facturen zijn het gevolg van een commerciële onderhandeling tussen STRAK Services en de Klant. Ze gelden dus enkel voor deze Klant. De toegekende tarieven gelden enkel op het ogenblik van de offerte, bestelbon, orderbevestiging, contract en/of factuur en houden geen enkele verbintenis van STRAK Services naar de toekomst toe.

De offerte / bestelbon vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt STRAK Services niet tot een exclusieve overeenkomst. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het STRAK Services vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten of producten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of STRAK Services diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten.

De overeenkomst kan volgende producten, diensten en advertentiemogelijkheden omvatten, maar bestaat niet uitsluitend uit: video, native advertising, print advertenties, encartage, publireportages, sampling, bannering, sponsoring, ruilovereenkomsten, social media management, strategiebepaling, consultancy, chatbot creatie, webdevelopment, grafisch design, social media e.a. online advertising campagnes, etc…

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk gewijzigd worden, onder voorwaarde van akkoord van beide partijen, tenzij waar anders aangegeven in deze Algemene voorwaarden.

Prijs

De prijzen vermeld in de offertes, aanbiedingen of bestelbonnen of vermeld in de overeenkomst worden weergegeven in euro, exclusief belastingen.
Iedere verhoging van de BTW, prijsstijging van producten, materialen of diensten (bv. papier, drukwerk, softwarelicenties,…) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de Klant worden opgelegd.

De Klant erkent het confidentieel karakter van de prijzen en tarieven, die aan hem zijn toegekend en verbindt er zich toe deze bedragen / tarieven niet door te geven aan derden. Elke inbreuk op deze verbintenis kan aanleiding geven tot het herzien van de afgesproken prijzen en/of een schadevergoeding.

STRAK Services behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven te wijzigen.

Eventuele bijkomende kosten voortkomend uit leveringen, op aanvraag van de Klant gebruikte software,… zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van de campagnelooptijd, in functie van de wijze en plaats van levering of uitvoering. Indien dergelijke bijkomende kosten zich voordoen zal er bij afloop van de campagne een eindfactuur worden opgemaakt.

Levering en continuïteit

STRAK Services mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie of uitzending. Een tussen STRAK Services en de Klant afgesproken datum van uitvoering of oplevering van een opdracht is steeds indicatief, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door STRAK Services. Een overschrijding van deze indicatieve termijn kan dan ook nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding en is geen reden tot opzeg, beëindiging of verbreking van de overeenkomst.

Indien de Klant zijn woonplaats of zetel buiten België heeft, kan STRAK Services eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan.

Annulering – Beëindiging

De annulering van een opdracht door de Klant is mogelijk zolang STRAK Services haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van het totaal te factureren bedrag

Ingeval van annulering van een lopende opdracht door de Klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden.

STRAK Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens STRAK Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot een compensatie te betalen door de Klant, ten belope van maximaal het volledige verschuldigde facturatiebedrag.
STRAK Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen indien de Klant in de staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Overmacht

Indien STRAK Services geconfronteerd wordt met overmacht, in het bijzonder gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door STRAK Services in redelijkheid niet waren te voorzien, en waarbij deze producten of diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudt STRAK Services zich het recht voor om een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Dit geldt eveneens inzake wijzigingen in de advertentievoorwaarden van derden tijdens de looptijd van de opdracht.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, faillissement van één der leveranciers of onderaannemers, cateraars of medewerkers aan een evenement, een ziekte / een epidemie / een pandemie (zoals coronavirus), een lockdown, of enige andere vorm van sociale onrust of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van STRAK Services ontsnapt,…
STRAK Services dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van STRAK Services, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden de klant en STRAK Services zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Herziening van een opdracht

Bepaalde omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een herziening van een opdracht en de daarbij horende offerte of bestelbon. Deze herziening dient steeds schriftelijk te gebeuren, ondertekend door beide partijen, waarbij de offerte of bestelbon met betrekking tot de herziene overeenkomst steeds de volledige opdracht behelst die tussen de partijen werd overeengekomen en alle vorige offertes en bestelbonnen vervangt.

Overeenkomsten m.b.t. aantal clicks en/of leads en/of views

Wanneer er tussen STRAK Services en de Klant een overeenkomst wordt afgesloten m.b.t. clicks en/of leads en/of views, dan is het aantal clicks en/of leads en/of views dat vooropgesteld wordt steeds indicatief en vormt dit nooit een resultaatsverbintenis in hoofde van STRAK Services. Als het vooropgestelde indicatief aantal clicks en/of leads en/of views niet gehaald worden kan hiervoor dan ook geen schadevergoeding gevorderd worden van STRAK Services, of wanprestatie ingeroepen worden, door de Klant.
STRAK Services behoudt zich het recht voor te allen tijde het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen.

Overeenkomsten voor web development, grafisch ontwerp (online + offline), videoproductie en project management

In de vooropgestelde prijzen is 1 correctieronde inbegrepen, zowel voor tekst als beeld. Indien de Klant meer correctierondes vraagt kunnen deze als meerkost op de eindfactuur worden aangerekend door STRAK Services.

Overeenkomsten m.b.t. promotiemateriaal en publicaties in de uitgaven van STRAK Services

Publireportages, advertorials, advertenties en ander promotiemateriaal opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door STRAK Services op eigen initiatief en op kosten van de Klant vertaald worden. Eveneens kan STRAK Services een vertaling verzoeken van de Klant.

STRAK Services bewaart het door de Klant aangeleverde materiaal tot minimaal 3 maanden na de einddatum van de overeenkomst zoals overeengekomen bij aanvang van de campagne en mag dit na deze periode vernietigen, tenzij de Klant zich hiertegen schriftelijk verzet voor het einde van deze termijn.

In de vooropgestelde prijzen is 1 correctieronde inbegrepen, zowel voor tekst als beeld. Indien de Klant meer correctierondes vraagt kunnen deze als meerkost op de eindfactuur worden aangerekend door STRAK Services.

STRAK Services mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

De annulering van een printadvertentie is niet meer mogelijk in de periode van 15 dagen voor de verschijningsdatum van het magazine.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de Klant tijdig geleverd op de zetel van STRAK Services, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken publicatiemedium; de technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De Klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten om dit materiaal gebruiksklaar te maken aan de Klant gefactureerd worden.

De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van instructies met betrekking tot het geleverde materiaal volgens de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen binnen de bestelbon, offerte of bevestiging.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor gebreken of technische fouten bij laattijdige aanlevering van het materiaal. STRAK Services kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij het drukken of online brengen bij opgave van verkeerde gegevens door de Klant of bij opgave van materiaal of documenten door de Klant die niet voldoen aan alle vereiste voorwaarden.

De Klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee het materiaal heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De inhoud van de opdracht en de gegevens en informatie die daartoe worden aangewend vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die eveneens de exclusieve verantwoordelijkheid draagt m.b.t. eventuele overtredingen van de wet, klachten of procedures gelinkt aan deze inhoud. De Klant dient STRAK Services te vrijwaren wanneer zij door derden dienaangaande wordt aangesproken of in een procedure wordt betrokken. Alle schade, die STRAK Services hierdoor lijdt, zal zij kunnen verhalen op de Klant. Ook indien STRAK Services genoodzaakt wordt om een recht van antwoord te publiceren, zal de Klant dienen in te staan voor alle kosten hieraan verbonden.

Overeenkomsten m.b.t. onderhoudscontracten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elke onderhoudsovereenkomst tussen STRAK Services en de Klant een overeenkomst van onbepaalde duur. De kostprijs van de onderhoudsdiensten wordt maandelijks gefactureerd aan de Klant. De Klant verbindt er zich toe tijdig de informatie en instructies te verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderhoud en STRAK Services alle nodige toegang tot haar IT-systemen te bezorgen.

De Klant en STRAK Services hebben ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, mits een opzegtermijn van minstens 3 maanden. De opzeg gebeurt door middel van aangetekend schrijven.

Onderhoudscontracten voor websites gelden enkel voor de specifieke website bepaald in de offerte, bestelbon of overeenkomst. Er vind geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen bij eventuele beëindiging van de website.

Overeenkomsten m.b.t. hosting en domeinnamen

De Klant aanvaardt dat STRAK Services voor diensten met betrekking tot domeinnaamregistratie gebruik maakt van de diensten van haar onderaannemer Combell nv (ondernemingsnummer 0541.977.701). De Klant erkent kennis genomen te hebben van, en aanvaardt uitdrukkelijk de voorwaarden van Combell nv inzake de registratie en het gebruik van domeinnamen, te raadplegen op diens website www.combell.com.

De Klant aanvaardt dat STRAK Services voor diensten met betrekking tot hosting gebruik maakt van de diensten van haar onderaannemer Combell nv (ondernemingsnummer 0541.977.701). De Klant erkent kennis genomen te hebben van, en aanvaardt de voorwaarden van Combell nv inzake het gebruik voor hosting, te raadplegen op diens website www.combell.com.

STRAK Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of fouten die toe te wijzen zijn aan de dienstverlening van de toeleverancier(s) van deze diensten.

Opdrachten die de registratie van een domeinnaam en/of hosting van een website omvatten worden automatisch verlengd na de vervaldatum van de domeinregistratie. Verlengingen worden gefactureerd in dezelfde maand waarin de originele overeenkomst werd gesloten. De automatische verlenging kan enkel door de Klant worden stopgezet via aangetekend schrijven, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

Bij niet-betaling van facturen met betrekking tot hosting en domeinnamen, worden de diensten door STRAK Services opgeschort en blijven de tegoeden onverminderd inbaar. Het heractiveren, indien dit technisch mogelijk is, gebeurt pas na betaling van de openstaande tegoeden en eventuele bijkomende kosten voor herregistratie of het terugplaatsen van een hosting back-up. STRAK Services is in dat geval niet aansprakelijk voor mogelijk dataverlies of mogelijk technische problemen.

Overeenkomsten m.b.t. sociale media diensten

Wanneer de Klant advertenties wenst te plaatsen via Google, Facebook en/of andere sociale media platformen, zal dit gebeuren onder de voorwaarden die deze media vooropstellen voor advertenties via hun platform. STRAK Services kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze aanbieders weigeren de advertentie online te zetten of de advertentie op een bepaald ogenblik beperkt of niet meer vertonen of als de Klant meent verlies te lijden door de weergave van de aangeleverde advertenties door het platform.

Voor social media campagnes (op platformen zoals Google AdWords, Facebook, LinkedIn of Instagram) zullen de maandelijkse mediabudgetten integraal door gefactureerd worden aan de Klant, vermeerderd met een transactiekost van 5% van het integrale mediabudget. De transactiekost wordt niet gevraagd indien de Klant zich akkoord verklaart om zijn eigen creditcard-/facturatiegegevens te koppelen aan het desbetreffende medium.

STRAK Services behoudt zich het recht voor te allen tijde het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen.

Ruilakkoorden

Binnen het kader van een ruilakkoord wordt een samenwerking aangegaan, waarbij op de bestelbon of offerte beschreven diensten of producten ter beschikking gesteld worden aan STRAK Services door de Klant. STRAK Services verbindt zich ertoe om in ruil hiervoor advertentieruimte of diensten ter beschikking te stellen voor een waarde gelijk aan de ter beschikking gestelde diensten of producten.

De Klant verbindt zich ertoe de diensten en goederen ter beschikking te stellen en houden, en te leveren conform de gemaakte afspraken.

STRAK Services en de Klant zullen de overeengekomen bedragen aan elkaar verrekenen en dit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

  • na het afsluiten van de overeenkomst zal STRAK Services een factuur bezorgen aan de Klant, gelijk aan de waarde van de ruil, vermeerderd met het bedrag van de BTW.
  • binnen de dertig dagen na factuurdatum bezorgt de Klant een factuur aan STRAK Services gelijk aan de ter beschikking gestelde goederen of diensten, vermeerderd met het bedrag van de BTW.
  • deze ruilfacturen zullen zich van rechtswege compenseren. Het mogelijk BTW-verschil is ten laste van de Klant en is te betalen binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. De facturen kunnen bijgevolg niet worden overgedragen, geëndosseerd of in pand gegeven.

Ruilfacturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Indien de ruilovereenkomst niet of niet volledig kan uitgevoerd worden door omstandigheden binnen de controle van de Klant (zoals bv. stopzetting van het medium, stopzetting van de activiteit,…) zal het saldo van de ruilovereenkomst (m.n. het verschil tussen de reeds opgenomen ruilwaarde en het voorziene volume van deze ruilovereenkomst) door STRAK Services gefactureerd worden aan de Klant.

Aansprakelijkheid

De Klant is exclusief aansprakelijk voor eventuele fouten in aangeleverd publiciteitsmateriaal. De Klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het gebruikte materiaal. De Klant is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks lijden, en hij zal STRAK Services op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen STRAK Services, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen STRAK Services ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe STRAK Services zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de Klant verhaald worden.

STRAK Services is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opzet, bedrog of grove fout van haar aangestelden.

Elke persoon die een opdracht geeft, zelfs voor rekening van een derde, is hoofdelijk aansprakelijk voor het product, de dienst en/of de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

De Klant aanvaardt dat STRAK Services niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites en applicaties van STRAK Services of door het internet.

De Klant aanvaardt dat alle communicatie tussen de Klant en STRAK Services NV en de door STRAK Services gerealiseerde back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De Klant vrijwaart STRAK Services voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

De Klant erkent dat de aansprakelijkheid van STRAK Services in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie/levering door STRAK Services gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

Betaling

Alle facturen van STRAK Services aan de Klant zijn via overschrijving en netto betaalbaar binnen de opgegeven betalingstermijn aan de maatschappelijke zetel van STRAK Services. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 125, onverminderd het recht van STRAK Services vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.

De niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft STRAK Services het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen, opdrachten en overeenkomsten te schorsen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie.

Totdat de Klant volledig heeft betaald, behoudt STRAK Services het volledige eigendomsrecht op haar producten en diensten.

Na bevestiging van de bestelling wordt een voorschot van 30% van de offerte / bestelbon gefactureerd. De overige 70% wordt evenredig over de resterende looptijd van het contract maandelijks gefactureerd.

Ingeval van webdevelopment, grafisch ontwerp (online + offline), videoproductie en project management zullen de gepresteerde uren maandelijks gefactureerd worden, waarbij bij de facturatie van de laatste prestaties het voorschot van 30% in mindering wordt gebracht.

Als STRAK Services een voorschotfactuur opmaakt, dan mag STRAK Services de uitvoering van de opdracht opschorten tot de Klant deze voorschotfactuur heeft voldaan. Om milieu- en economische redenen stuurt STRAK Services facturen uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de bestelling anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte / bestelbon / bestelling heeft bevestigd.

Facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant.

Intellectuele rechten

STRAK Services behoudt alle intellectuele rechten op eigen geproduceerde materialen; alle werken, tekeningen en modellen, merken, databases, insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van STRAK Services en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van STRAK Services.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele rechten te welke titel ook.

De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de Klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de houders van eventuele portretrechten.

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, geplaatste advertenties, leveringen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan STRAK Services binnen 8 dagen na verschijning of levering. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

Strijdigheid met wetten, openbare orde of goede zeden

STRAK Services behoudt zich het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding voortvloeit voor de Klant en zonder dat een eenzijdige verbreking in hoofde van STRAK Services zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat de opdracht strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen of, strijdig is met de openbare orde of goede zeden.

Proefvoorstelling en goedkeuring door de Klant

Wanneer de Klant een proefvoorstelling van de uitvoering van de opdracht door STRAK Services wenst voor het verschijnen of online gaan ervan, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen bij het opmaken van de offerte. De proefvoorstelling wordt per e-mail aan de Klant bezorgd. Vanaf de ontvangst van de proefvoorstelling door de Klant, begint een termijn van 48 uur te lopen waarbinnen de Klant kan reageren met opmerkingen of een akkoord. Als er binnen deze periode geen opmerkingen worden gemaakt, wordt de Klant geacht de proefvoorstelling te aanvaarden.

Diverse bepalingen

Zowel STRAK Services als de Klant aanvaarden elektronische communicatie, zoals bv. e-mail, als geldige vorm van communicatie.

De Klant geeft toestemming aan STRAK Services om zijn naam en/of logo, alsook verslag van de voor de Klant uitgevoerde opdrachten, te gebruiken voor referenties.

Eventuele kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan de opdracht van de klant toegewezen kunnen worden, vallen ten laste van de Klant.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot een overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.
Laatste update: 08/12/2021

VERKOOPSVOORWAARDEN EVENEMENTEN

Definities en toepassing Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden voor evenementen, hierna genoemd “Verkoopsvoorwaarden”, zoals hieronder gestipuleerd, zijn van toepassing op alle bestellingen met betrekking tot evenementen die worden geplaatst bij STRAK Services NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 126, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894 310 702, hierna genoemd “STRAK Services”. De Verkoopsvoorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van elke schriftelijke, electronische of mondelinge overeenkomst tussen STRAK Services en de Klant. De Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing in het kader van de handelsrelatie tussen partijen.

“Event sponsor” houdt in: een Klant die zijn logo en/of merknaam wenst te verbinden of verbindt aan het evenement en de spreker door middel van visuele of auditieve vermeldingen in on- en offline uitingen.

De “Klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij STRAK Services bestelt. Iedere ondertekenaar van een offerte of bestelbon verbindt zich solidair met de persoon of de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Hij wordt geacht de Algemene voorwaarden van STRAK Services alsook deze Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Waar deze Verkoopsvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden van STRAK Services, zullen deze Verkoopsvoorwaarden voorrang hebben.

Alle betrokken partijen verklaren kennis te hebben genomen van deze Verkoopsvoorwaarden en vrijwillig de uiteengezette verplichtingen te accepteren. De Klant gaat tevens uitdrukkelijk akkoord met het huishoudreglement van de zaal of locatie waar het evenement plaatsvindt.

Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan of van deze Verkoopsvoorwaarden dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

De niet-uitoefening door STRAK Services van haar rechten voortvloeiend uit deze Verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

De Algemene voorwaarden van STRAK Services en de Verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van STRAK Services. De Klant dient bij het plaatsen van een bestelling te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en de Verkoopsvoorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Aanbod, opties en bestelling

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de Klant, worden onderhavige Verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Het gecommuniceerde aanbod is geldig voor maximaal 10 kalenderdagen. Als een derde de datum tijdens deze geldigheidsperiode wil bevestigen, wordt een periode van 24 uur toegekend aan de Klant in de eerste optie om zijn offerte te bevestigen. Na deze termijn, en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, behoudt STRAK Services zich het recht voor om de opties automatisch te annuleren. Een mondelinge of schriftelijk toegestane optie is niet bindend.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de Klant of ondertekening van de offerte of bestelbon. De offerte en bestelbon bevatten een vermelding die de Klant herinnert aan de voorliggende voorwaarden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Iedere overeenkomst waarbij de Klant als “Event Sponsor” wil optreden is bevestigd onder voorbehoud van goedkeuring door een afgevaardigde van de spreker of andere performer. Indien Event Sponsor en STRAK Services een sponsorovereenkomst wensen aan te gaan, dan dient de Klant mee te werken aan het goedkeuringsproces opgelegd door de spreker of andere performer.

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld omvat de aankoop van reguliere tickets geen parkeerplaatsen en iedere aankoop van VIP-tickets geeft recht op maximaal 1 parkeerplek per 2 tickets. STRAK Services kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien parkeergelegenheden vlak bij de locatie door onvoorziene omstandigheden toch niet beschikbaar zijn.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk wijzigen, door akkoord van beide partijen.
Voor zover wettelijk toegestaan behoudt STRAK Services zich het recht haar algemene en verkoopsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

Prijs, betaling en facturatie

De prijzen in de overeenkomst worden weergegeven in euro, exclusief belastingen en gelden voor de volledige duur van de overeenkomst.

Iedere verhoging van de BTW, prijsstijging van producten, materialen of diensten (bv papier, drukwerk, softwarelicenties,…) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de Klant worden gelegd.

Om milieu- en economische redenen stuurt STRAK Services facturen uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de bestelling anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte / bestelbon / bestelling heeft bevestigd.

De Klant erkent het confidentieel karakter van de prijzen en tarieven, die aan hem zijn toegekend en verbindt er zich toe deze bedragen / tarieven niet door te geven aan derden. Elke inbreuk op deze verbintenis kan aanleiding geven tot het herzien van de afgesproken prijzen en/of een schadevergoeding.

STRAK Services behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven alsook het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen.

Eventuele bijkomende kosten van leveringen, installaties of commissies uitgevoerd op vraag van de Klant zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van het evenement. Indien dergelijke bijkomende kosten zich voordoen zal er na het evenement een eindfactuur worden opgemaakt.

Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt STRAK Services niet tot een exclusieve overeenkomst. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het STRAK Services vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of STRAK Services diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten.

Na bevestiging van de bestelling door de Event Sponsor wordt een voorschot van 30% van de offerte / bestelbon gefactureerd. De overige 70% wordt evenredig over de resterende looptijd van het contract maandelijks gefactureerd.

Een aanbetaling van 100% van de prijs van aangekochte tickets wordt na ontvangst van de bevestiging aan de klant gefactureerd. Alleen de ontvangst van de betaling van dit bedrag, uiterlijk een week voor de datum van het evenement, zal dienen als garantie voor reservering van de voorziene zitplaatsen.

Alle facturen mediawaarde zijn via overschrijving en netto betaalbaar binnen de opgegeven betalingstermijn aan de maatschappelijke zetel van STRAK Services. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het totale bedrag met een minimum van € 125, onverminderd het recht van STRAK Services vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.

De niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft STRAK Services het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen, opdrachten en overeenkomsten te schorsen en om de Klant toegang tot het evenement te ontzeggen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie.

Facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant.

Aansprakelijkheid

Enkel de Klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in het aangeleverde publiciteitsmateriaal.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het geleverde gebruikte materiaal.
Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks lijden, en hij zal STRAK Services op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen STRAK Services, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen STRAK Services ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe STRAK Services zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de Klant verhaald worden.

De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het aangeleverde publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden en/of gefilmden.

Elke persoon die een opdracht geeft of een bestelling plaatst, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk aansprakelijk voor het product en/of de dienst die hij vraagt en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de Klant tijdig geleverd op de zetel van STRAK Services, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken medium; de technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De Klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten om het materiaal gebruiksklaar te maken, aan de klant gefactureerd worden.

De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van instructies met betrekking tot het geleverde materiaal volgens de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen binnen de bestelbon, offerte of bevestiging.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor gebreken of technische fouten bij laattijdige aanlevering van het materiaal. STRAK Services kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij het drukken of online brengen bij opgave van verkeerde gegevens door de Klant of bij opgave van materiaal of documenten door de Klant die niet voldoen aan alle voorwaarden, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de Klant.

De Klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De Klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s dat STRAK Services niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites en applicaties van STRAK Services

De Klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde electronische communicatie en de door STRAK Services gerealiseerde back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart STRAK Services voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

STRAK Services is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie van het evenement waar het evenement plaatsvindt. STRAK Services kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het onvoorzien uitvallen van technische installaties, materieel en uitrusting, noch in geval van overmacht.

Annulering en uitvoering van een opdracht

Ingeval van annulering van een lopende opdracht door de Klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden.

STRAK Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens STRAK Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van het volledig verschuldigde facturatiebedrag.

STRAK Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen indien de Klant in de staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Indien STRAK Services geconfronteerd wordt met overmacht, t.t.z. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, door STRAK Services in redelijkheid niet waren te voorzien, en waarbij deze producten of diensten nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudt STRAK Services zich het recht voor om een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

Ruilakkoorden

Binnen het kader van een ruilakkoord wordt een samenwerking aangegaan, waarbij op de bestelbon of offerte beschreven diensten of producten ter beschikking gesteld worden aan STRAK Services door de Klant. STRAK Services verbindt zich ertoe om in ruil hiervoor advertentieruimte of diensten ter beschikking te stellen voor een waarde gelijk aan de ter beschikking gestelde diensten of producten.

De Klant verbindt zich ertoe de diensten en goederen ter beschikking te stellen en houden, en te leveren conform de gemaakte afspraken.

STRAK Services en de Klant zullen de overeengekomen bedragen aan elkaar verrekenen en dit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

  • na het afsluiten van de overeenkomst zal STRAK Services een factuur bezorgen aan de Klant, gelijk aan de waarde van de ruil, vermeerderd met het bedrag van de BTW.
  • binnen de dertig dagen na factuurdatum bezorgt de Klant een factuur aan STRAK Services gelijk aan de ter beschikking gestelde goederen of diensten, vermeerderd met het bedrag van de BTW.
  • deze ruilfacturen zullen zich van rechtswege compenseren. Het mogelijk BTW-verschil is ten laste van de Klant en is te betalen binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. De facturen kunnen bijgevolg niet worden overgedragen, geëndosseerd of in pand gegeven.

Ruilfacturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Indien de ruilovereenkomst niet of niet volledig kan uitgevoerd worden door omstandigheden binnen de controle van de Klant (zoals bv. stopzetting van het medium, stopzetting van de activiteit,…) zal het saldo van de ruilovereenkomst (m.n. het verschil tussen de reeds opgenomen ruilwaarde en het voorziene volume van deze ruilovereenkomst) door STRAK Services gefactureerd worden aan de Klant.

Intellectuele rechten

Behoudens schriftelijke toestemming van STRAK Services is het de Klant niet toegestaan op enige manier reproducties te maken van de lezingen of andere werken die het voorwerp uitmaken van de lezing. Bedoeld zijn onder meer, maar niet uitsluitend, om foto-, video- en audioreproducties op gelijk welke drager (ook via internet). Bij inbreuk hierop zal STRAK Services het recht hebben de Klant de toegang tot de evenementslocatie te ontzeggen. Dit eveneens voor toekomstige evenementen.

STRAK Services behoudt de intellectuele op alle eigen geproduceerde materialen; alle werken, merken, tekeningen en modellen, databases, insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van STRAK Services en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele rechten te welke titel ook.

De Event Sponsor geeft STRAK Services toestemming om de merknaam/bedrijfsnaam, logo, locatie… van de sponsor op te nemen in de promotie van het evenement. STRAK Services heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, met weergave van de Event Sponsors.

De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het aangeleverde publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de Klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de houders van de portretrechten.

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, geplaatste advertenties, leveringen en de daarop betrekking hebbende facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan STRAK Services binnen 8 dagen na verschijning of levering of de factuurdatum. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

De overeenkomst op afstand voor de levering van vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het Wetboek Economisch Recht.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opdracht

De inhoud van de opdracht en de gegevens en informatie die daartoe worden aangewend vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die eveneens de exclusieve verantwoordelijkheid draagt m.b.t. eventuele overtredingen van de wet, klachten of procedures gelinkt aan deze inhoud. De Klant dient STRAK Services te vrijwaren wanneer zij door derden dienaangaande wordt aangesproken of in een procedure wordt betrokken. Alle schade, die STRAK Services hierdoor lijdt, zal zij kunnen verhalen op de Klant. Ook indien STRAK Services genoodzaakt wordt om een recht van antwoord te publiceren, zal de Klant dienen in te staan voor alle kosten hieraan verbonden.

STRAK Services behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeeren, stop te zetten of uit te stellen zonder dat de Klant hiervoor enige schadevergoeding kan vragen aan STRAK Services en zonder dat een eenzijdige verbreking in hoofde van STRAK Services zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat de opdracht strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen of strijdig is met de openbare orde of goede zeden.

Proefvoorstelling en goedkeuring door de klant

Wanneer de Klant een proefvoorstelling van de uitvoering van de opdracht door STRAK Services wenst voor het verschijnen of online gaan ervan, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen bij het opmaken van de offerte. De proefvoorstelling wordt per e-mail aan de Klant bezorgd. Bij ontvangst van de proefvoorstelling begint een termijn van 48 uur te lopen waarbinnen de klant opmerkingen of akkoord kan geven. Als er binnen deze periode geen opmerkingen worden gemaakt, dan wordt de Klant geacht de proefvoorstelling te aanvaarden.

Diverse bepalingen

Zowel STRAK Services als de Klant aanvaarden elektronische communicatie, zoals bv. e-mail, als geldige vorm van communicatie.

STRAK Services is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, faillissement van één der leveranciers of onderaannemers, cateraars of medewerkers aan het evenement, een ziekte / een epidemie / een pandemie (zoals coronavirus), een lockdown, of enige andere vorm van sociale onrust of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van STRAK Services ontsnapt,…

STRAK Services dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van STRAK Services, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden de Klant en STRAK Services zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

De Event Sponsor geeft toestemming aan STRAK Services om zijn naam en/of logo te gebruiken voor referenties.

Eventuele kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan een opdracht toegewezen kunnen worden, vallen ten laste van de Klant.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot een overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België). De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Laatste update: 08/12/2021